Mazkur fan 5310700 -Elektr texnikasi, elektr mexanikasi, elektr texnologiyalari (elektr mashinasozlik) yo'nalishi 2 kurs talabalari uchun mo'ljallangan

Mazkur fan 5310700 -  Elektr texnikasi, elektr mexanikasi, elektr texnologiyalari (elektr mashinasozlik) yo'nalishi 2 kurs talabalari uchun mo'ljallangan

Mazkur fan 5310200 - Elektr energetika  ta'lim yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan. 
Mazkur fan 5310700 -  Elektr texnikasi, elektr mexanikasi, elektr texnologiyalari (elektr mashinasozlik) yo'nalishi 2 kurs talabalari uchun mo'ljallangan

Mazkur fan  5310700 -  Elektr texnikasi, elektr mexanikasi, elektr texnologiyalari (elektr mashinasozlik) bakalavr ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabalari uchun mo'ljallangan.