Mazkur fan 5310200 - Elektr energetika  ta'lim yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan.